96 kết quả

Căn TT02.05

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-SH3.14

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01.08

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT03-02

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08.06

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT04-04

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01-02

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT09.03

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.8

400 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL3.2

303 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.10

400 m²

16.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-BT4.5

400 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.14

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH1.3

175 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.3

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn TT01.09

282 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT3.3

400 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.4

400 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08-03

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL2.5

250 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.16

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.4

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL3.6

307 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT5.3

400 m²

19.xx tỷ

Đã cọc