1,581 kết quả

Căn VVR-BT-14.6

293 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-14.3

260 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.3

369 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.3

387 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.14

268 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.19

249 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.16

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.8

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.1

387 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-08.2

334 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.14

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.15

279 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.10

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-11.7

313 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.4

347 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.12

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-19.1

282 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.6

380 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.12

362 m²

12.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn VVR-BT-22.5

324 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-06.4

363 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-19.22

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-13.2

357 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.2

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0511

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q12A37

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0512

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q2544

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1824

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn K2525

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0702

1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0645

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0414

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0412A

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1535

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn K2530

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1204

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K2412A

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn K3132

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q3105

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K3103

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0604

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q2114

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q3121

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0819

1N - 1T

9xx tr

Đã bán

Căn Q1523

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn K0719

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0730

1N - 1T - 32 m²

9xx.92 tr

Đã bán