590 kết quả

Căn VVR-BT-14.6

293 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-14.3

260 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.3

369 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.3

387 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.14

268 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.19

249 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.16

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.8

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.1

387 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-08.2

334 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.14

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.15

279 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.10

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.4

347 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.12

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-19.1

282 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.6

380 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.12

362 m²

12.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn VVR-BT-22.5

324 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-06.4

363 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-19.22

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-13.2

357 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.2

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-19.15

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL3.10

310 m²

15.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-SL1.1

268 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH3.23

175 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH3.1

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-SH3.12A

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06-08

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08-02

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL3.1

413 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.2

400 m²

16.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn TT01.01

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT02.05

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06.04

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06-06

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-SH4.3

202 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL4.1

414 m²

18.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL4.9

435 m²

21.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.11

400 m²

16.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-SH2.16

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.14

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH3.9

175 m²

12.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.12

553 m²

19.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-BT4.5

400 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT4.9

400 m²

16.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-BT2.12

400 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM1A-5

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 14-TM3-C1

133 m²

43.xx tỷ

Chưa bán

Căn 4-NV1B-20

99 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS2-C1

222 m²

35.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV1B-5

99 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS3-4

200 m²

36.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS6-12

160 m²

27.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV3-C2

177 m²

29.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS2-7

200 m²

37.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS2-8

200 m²

37.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS1-1

154 m²

27.xx tỷ

Đã bán

Căn 8-NV1-1

99 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM1B-10

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 8-TM1C-18

75 m²

18.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV1B-C4

176 m²

32.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM1B-14

74 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS3-7

229 m²

38.xx tỷ

Đã bán

Căn 8-NV1-2

99 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS4-C1

181 m²

30.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS2-9

163 m²

27.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS1-11

218 m²

39.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS2-11

218 m²

40.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS6-13

157 m²

26.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV1B-25

99 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12b/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 8/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 1/6-E*(M)

154 m²

Tây Bắc - 34.xx tỷ

Đã bán

Căn 10/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12a/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 3/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 11/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 5/6-C1*

154 m²

Tây Bắc - 24.xx tỷ

Đã bán

Căn 3/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 6/7-B1*

154 m²

Đông Nam - 24.xx tỷ

Đã bán

Căn 5/7-B1*(M)

154 m²

Đông Nam - 24.xx tỷ

Đã bán

Căn 9/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 2/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 12/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12a/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12b/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 6/6-C1*(M)

154 m²

Tây Bắc - 23.xx tỷ

Chưa bán

Căn 9/11-B1*

154 m²

Đông Nam - 26.xx tỷ

Đã bán

Căn 7/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 3a/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 2/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 3a/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Chưa bán

Căn 7/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.1

338 m²

37.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL1.11A

195 m²

24.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL1.6

158 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL1.14

179 m²

21.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL2.18

158 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.4

316 m²

34.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3.10

396 m²

38.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.5

323 m²

38.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.3

318 m²

31.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3.4

316 m²

32.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.10

337 m²

36.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3.9

409 m²

44.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.16

349 m²

40.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3.7

396 m²

44.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL1.16

178 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.12

337 m²

36.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3.1

338 m²

36.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3.8

394 m²

43.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.11

317 m²

30.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.2

285 m²

33.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3A.9

317 m²

30.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL1.1

280 m²

32.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL3.2

335 m²

37.xx tỷ

Đã bán

Căn KSH-HILL1.18

178 m²

19.xx tỷ

Đã bán