1,510 kết quả

Căn VVR-BT-11.7

313 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-11.8

3,143 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1204B

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1204A

100 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK8.28

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.30

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.10

87 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK11.3

93 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG3.1

194 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.7

87 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK8.31

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.13

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.28

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK5.4

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK2.4

96 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK4.13

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK1.3

95 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG5.5

249 m²

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK4.12

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK8.26

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.23

87 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK13.4

86 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.11

87 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK4.8

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK5.8

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK1.5

95 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK8.7

89 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK8.34

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-12

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-50

169 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-48

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-42

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-44

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-46

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-14

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-18

169 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-40

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-54

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-52

169 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-56

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-58

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-69

194 m²

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-10

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-60

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-62

194 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-63

113 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-67

113 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2306

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2505

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2510

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2608

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2311

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2408

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2409

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2508

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2610

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2808

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2804

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2805

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2811

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2605

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2813

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn STL-903B-D-2003

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903A-D-1203

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901A-D-2103

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-D-0503

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-D-1203

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-E-0804

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901A-D-1703

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-E-2004

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903A-E-1602

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-D-1503

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903B-D-0503

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903B-D-1003

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901A-D-0703

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901A-D-2303

 

5.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-903B-E-1504

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901A-D-0803

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-902-F-1605

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-901A-D-1203

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-SH08

 

Nam - 15.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-54

89 m²

13.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-58

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-33

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-16

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-74

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-55

127 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-21

127 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-73

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-44

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-1

149 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-52

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-76

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-47

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-32

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-86

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-41

127 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-59

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-71

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-75

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-26

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-63

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-81

141 m²

21.xx tỷ

Chưa bán

Căn ATF-TT7C-68

89 m²

13.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-79

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán
  • The Eden Rose
  • Có 233 kết quả
  • Cập nhật: 24/06/2021 19:42

Căn EDR-R12.2

118 m²

9.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R5.23

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R7.18

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R7.22

145 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R7.16

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R7.20

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R1.4

84 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R3.24

90 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R2.15B

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R11.12B

229 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R5.17

116 m²

8.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R5.12A

153 m²

12.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R8.9

259 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R6.10

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R3.19

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R10.1

157 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R1.5

85 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R5.20

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R1.2

84 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R2.21

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R3.16

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R5.11

83 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R5.16

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R6.2

83 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM3C-21

75 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn 14-TM6-3

75 m²

23.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM3E-4

75 m²

18.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM1B-5

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV4B-C4

17,746 m²

30.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV4B-21

9,899 m²

18.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM2-11

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM1-12

75 m²

26.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM3C-6

75 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM3C-24

73 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn 16-TM3E-11

73 m²

15.xx tỷ

Chưa bán

Căn 16-TM3D-C1

129 m²

39.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM3C-23

73 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn 6-TM1C-2

7,500 m²

21.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV4B-28

9,902 m²

18.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS1-9

200 m²

41.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM1-17

75 m²

26.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM3C-22

74 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn 16-TM3C-13

75 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn 14-TM6-1

75 m²

23.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM1B-8

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-TM1-1

75 m²

32.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM1-18

73 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-BS2-10

200 m²

41.xx tỷ

Đã bán