439 kết quả

Căn LI.47

313 m²

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-20.8

299 m²

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn VVR-BT-23.29

320 m²

8.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.31

320 m²

8.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-22.9

324 m²

9.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-22.3

324 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-20.4

298 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.21

320 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-22.1

313 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-23.19

320 m²

9.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-20.7

299 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-01.5

347 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-21.3

299 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-22.15

324 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-22.19

324 m²

8.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.5

323 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-22.11

324 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-19.2

320 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-22.17

324 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.15

279 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-20.5

298 m²

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn VVR-BT-16.13

381 m²

9.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.17

323 m²

8.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.19

323 m²

8.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-20.13

359 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT02.05

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT04-04

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT03-03

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06.04

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT02.01

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/31/2/H2

 

7.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/31/3A/H4

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/30/5/H5

 

9.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/30/2/H2

 

7.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/30/3A/H4

 

8.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK2.4

96 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK1.3

95 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK1.5

95 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK1.7

95 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK1.6

95 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK2.8

96 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK2.5

93 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK2.6

94 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK2.9

94 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-50

169 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-18

169 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-52

169 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-62

194 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-63

113 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-67

113 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B12A07

127 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1209

125 m²

Tây Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0810

127 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B3309

125 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0910

127 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B1609

125 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B12A10

127 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B1909

125 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B1407

127 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B0808

125 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1409

125 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B2808

125 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B1608

125 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0807

127 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn A1209

125 m²

Tây Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3307

127 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B2609

125 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0809

125 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1208

125 m²

Tây Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B2008

125 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3109

125 m²

Tây Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1410

127 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B3308

125 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B1109

125 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B2

205 m²

Bắc - 9.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A2311

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A1911

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A2811

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A2608

135 m²

Nam - 7.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A2308

135 m²

Nam - 7.xx tỷ

Đã bán

Căn B3

205 m²

Bắc - 9.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A2208

135 m²

Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A2302

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A3011

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A3108

129 m²

Nam - 7.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A2802

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A3408

129 m²

Nam - 7.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A3308

135 m²

Nam - 7.xx tỷ

Đã bán

Căn STL-902-K-0703

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-G-1801

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-902-K-1003

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903B-G-1205

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903B-G-1805

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903B-G-2405

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-G-1105

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-901A-G-1501

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-903B-G-0501

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn 901-TM3-2

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-902-A-2006

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-902-K-0403

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-G-1705

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-902-K-0503

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-902-F-1205

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903A-G-0701

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903A-G-2301

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903A-G-2101

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-903B-G-2305

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901A-G-2401

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-903B-G-0805

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-901B-G-1501

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-901B-G-1701

 

7.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn STL-903B-G-1505

 

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2214

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1609

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1602

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1610

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0610

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0612

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2204

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1612

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2203

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1614

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0607

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0602

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0603

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0604

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1607

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1611

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2202

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0608

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0609

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1604

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2210

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0611

 

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1608

 

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2211

 

8.xx tỷ

Chưa bán