15 kết quả

Căn ANV-DL-D-276

1,000 m²

Đông Nam - 81.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-277

1,000 m²

Đông Nam - 81.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-272

1,000 m²

Tây Bắc - 74.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-273

988 m²

Tây Bắc - 74.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-271

1,000 m²

Tây Bắc - 74.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-278

988 m²

Đông Bắc - 85.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-275

1,000 m²

Đông Nam - 81.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-274

988 m²

Tây Nam - 85.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-2-72

1,688 m²

Tây Nam - 97.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-3-91

1,688 m²

Đông Nam - 97.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-270

1,000 m²

Tây Bắc - 74.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-D-269

988 m²

Tây Bắc - 74.xx tỷ

Chưa bán

Căn 5-BS1-C1

397 m²

62.xx tỷ

Đã bán

Căn 14-TM5-C4

164 m²

59.xx tỷ

Đã bán

Căn ECP-TIE-29

840 m²

64.xx tỷ

Chưa bán