1,087 kết quả

Căn VVR-BT-14.6

293 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-14.3

260 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.16

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.1

387 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-08.2

334 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.14

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-11.7

313 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.4

347 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.1

282 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.4

363 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-19.22

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.15

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-07.4

226 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.2

384 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-07.16

311 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.6

348 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-05.2

358 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-18.2

331 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-19.10

281 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-11.3

311 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-20.3

298 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-05.1

361 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-17.13

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-14.4

260 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn TT06-08

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06-06

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08-03

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT09.03

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01-02

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08.05

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT07-03

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06-07

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08-08

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/22/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/23/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/27/7/D2

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/31/3/H1

 

6.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/5/9/E

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/24/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/9/1/F

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/20/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/22/7/D2

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/6/9/E

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/7/D2

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/5/1/F

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/26/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/15/7/D2

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/25/1/F

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/23/1/F

 

6.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/30/3/H1

 

6.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/20/1/F

 

6.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/22/1/F

 

6.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/19/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/18/6/D1

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/9/9/E

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/26/1/F

 

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/6/1/F

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK8.28

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.30

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.10

87 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK11.3

93 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.7

87 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK8.31

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.13

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.28

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK5.4

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK4.13

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK4.12

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK8.26

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.23

87 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK13.4

86 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK10.11

87 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK4.8

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK5.8

96 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK8.7

89 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK8.34

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK4.5

85 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LK8.33

89 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.26

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.27

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LK9.22

91 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-12

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-48

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-42

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-44

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-46

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-14

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-40

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-54

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-56

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-58

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-10

113 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn LVK-60

113 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn K28V4A

135 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q28V5B

134 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q28V5A

134 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q30V11

129 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn K28V4B

135 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2108

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2408

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-12A08

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-907

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-12B08

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2107

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1107

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1207

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-12B07

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1608

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1507

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2407

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1607

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2307

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1108

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-12A07

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1508

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2708

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1208

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2308

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2312

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn B0501

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3608

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B0508

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3909

127 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1408

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3508

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B0509

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3410

127 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3409

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3206

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B12A08

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B4008

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B4210

127 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B4101

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B4109

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3908

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3509

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3910

127 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3407

127 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3610

127 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3401

125 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn A12A09

125 m²

Tây Nam - 6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B4206

125 m²

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3008

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1203

139 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A0805

135 m²

Nam - 6.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A1702

135 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A0902

135 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A1002

135 m²

Bắc - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B0806

139 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1403

139 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A0908

135 m²

Nam - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1105

135 m²

Nam - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1602

135 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1907

92 m²

Nam - 5.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A12A05

135 m²

Nam - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A0811

135 m²

Bắc - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1402

135 m²

Bắc - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1802

135 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A0708

135 m²

Nam - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A2306

92 m²

Nam - 5.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A0705

135 m²

Nam - 6.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A0802

135 m²

Bắc - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1202

135 m²

Bắc - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A0702

135 m²

Bắc - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1102

135 m²

Bắc - 5.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1405

135 m²

Nam - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A3305

135 m²

Nam - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn CT1-C-31-01

 

5.xx tỷ

Đã bán