2,717 kết quả

Căn GSA-1405

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2105

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0905

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2917

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.7

380 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-01.1

366 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.3

337 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.3

258 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-13.3

308 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-13.4

227 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.22

249 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.19

249 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.8

380 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-10.5

265 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.2

350 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.16

269 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.4

258 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.10

271 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-09.1

388 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.23

249 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.18

269 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-01.4

364 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-10.7

268 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.21

249 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.2

258 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-10.1

279 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-02.1

350 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.1

264 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2210B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1405B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1411B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1207B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0410A

 

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0911B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1808B

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2308B

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0611A

 

Đông Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1805B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0602A

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1810B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0903A

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0607A

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0404A

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0907B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1201B

111 m²

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0901A

 

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2201B

111 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0608A

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2008B

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0901B

111 m²

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1404B

100 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2304B

100 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/8/B1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/9/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/5/7/C1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/26/6/B2

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/15/3/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/12/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/9/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/10/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/22/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/21/8/B1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/23/2/B1

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/8/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/5/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/12b/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/7/8/C1(M)

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/11/2/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/12/8/C1(M)

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/18/2/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/20/7/C1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/15/7/C1(M)

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/17/5/D2(M)

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/9/2/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/7/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn C0401

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn A1807

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn D0405

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn C0708

3N

Tây Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn D1607

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn D0807

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1505

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1705

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C2402

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn B2302

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn D0508

3N

Tây Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn D0401

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn B0502

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0505

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B2305

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn A2301

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn D2408

3N

Tây Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn D0707

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C2101

3N

Tây Bắc - 4.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn D1707

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C1502

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0504

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1601

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0607

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.1401

3N - 2T - 99 m²

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1501

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2501

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2901

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.0901

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1601

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.1001

3N - 2T - 99 m²

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1701

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn RV.0801

3N - 2T - 99 m²

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1901

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.3810

4N - 3T

Đông Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2101

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.3001

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2601

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2401

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2201

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2801

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1101

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2701

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2301

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1401

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.0701

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1201

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1801

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn K27V2

80 m²

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn K31V12

90 m²

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q31V13

90 m²

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-901

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-902

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-904

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2305

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2715

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2402

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2418

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2705

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1102

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1103

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2709

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2702

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2411

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2310

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-12B04

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2401

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1606

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-12A09

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1511

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2405

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2409

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2416

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1516

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2317

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn B3904

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3003

98 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B3903

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B4102

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B3503

98 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn A1703

98 m²

Đông Bắc - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn B0805

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B0803

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0502

97 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1402

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn A12A03

98 m²

Đông Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0505

97 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0703

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B4103

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1404

98 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B3103

98 m²

Đông Bắc - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn B4105

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B12A02

97 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3404

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3905

97 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B2104

98 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B0802

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B1904

98 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B4204

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán