281 kết quả

Căn CHA-BT2.10

608 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT3.4

400 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL4.9

435 m²

21.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.9

608 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn ANV-DL-A-1-79

350 m²

Nam - 24.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-1-78

350 m²

Nam - 24.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-2-73

350 m²

Tây Nam - 24.xx tỷ

Chưa bán

Căn SH3-12B

149 m²

21.xx tỷ

Chưa bán

Căn SH1-24

142 m²

22.xx tỷ

Chưa bán

Căn SH1-12B

146 m²

21.xx tỷ

Đã bán

Căn SH3-12A

174 m²

24.xx tỷ

Đã bán

Căn SH1-12A

170 m²

24.xx tỷ

Đã bán

Căn SH3-01

173 m²

25.xx tỷ

Chưa bán

Căn SH2-29

134 m²

22.xx tỷ

Chưa bán

Căn ATF-TT7C-55

127 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-21

127 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-1

149 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-81

141 m²

21.xx tỷ

Chưa bán

Căn ATF-TT7C-67

127 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-39

147 m²

23.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-80

162 m²

23.xx tỷ

Chưa bán

Căn EDR-R8.9

259 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R8.1

298 m²

23.xx tỷ

Chưa bán

Căn 4-NV1C-8

99 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn 14-TM6-3

75 m²

23.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM1B-5

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM2-11

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM1-12

75 m²

26.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS7-10

160 m²

29.xx tỷ

Đã bán

Căn 6-TM1C-2

7,500 m²

21.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV2-C2

178 m²

29.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM1-17

75 m²

26.xx tỷ

Đã bán

Căn 14-TM6-1

75 m²

23.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM1B-8

75 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS7-14

160 m²

29.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-TM3A-8

75 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV1B-21

99 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV1B-23

99 m²

20.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS6-11

160 m²

27.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM1-18

73 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn 5-BS1-1

154 m²

27.xx tỷ

Đã bán

Căn 16-TM3D-8

75 m²

26.xx tỷ

Đã cọc

Căn 16-TM3A-2

75 m²

21.xx tỷ

Đã cọc

Căn 14-TM3-10

73 m²

23.xx tỷ

Đã cọc

Căn 5-BS7-12

160 m²

29.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV4B-2

99 m²

27.xx tỷ

Đã bán

Căn 4-NV4B-7

99 m²

27.xx tỷ

Đã bán

Căn ECP-TIA-18

300 m²

23.xx tỷ

Chưa bán

Căn ECP-TIA-46

270 m²

22.xx tỷ

Chưa bán

Căn ECP-TIA-08

270 m²

21.xx tỷ

Chưa bán

Căn ECP-TIS-12

345 m²

25.xx tỷ

Chưa bán

Căn ECP-TIA-05

300 m²

23.xx tỷ

Chưa bán

Căn SSC-S56-SH10

 

Tây Bắc - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn SSC-S56-SH11

 

Tây Bắc - 27.xx tỷ

Chưa bán

Căn SSC-S56-SH12

 

Tây Bắc - 23.xx tỷ

Chưa bán

Căn SSC-S3-SH09

 

Tây Nam - 20.xx tỷ

Chưa bán

Căn SSC-S4-SH12

 

Tây Bắc - 23.xx tỷ

Đã bán

Căn N32

195 m²

Đông Bắc - 20.xx tỷ

Chưa bán

Căn 12b/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 8/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 10/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12a/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 3/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 11/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 5/6-C1*

154 m²

Tây Bắc - 24.xx tỷ

Đã bán

Căn 3/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 6/7-B1*

154 m²

Đông Nam - 24.xx tỷ

Đã bán

Căn 5/7-B1*(M)

154 m²

Đông Nam - 24.xx tỷ

Đã bán

Căn 9/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 2/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 12/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12a/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12b/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 6/6-C1*(M)

154 m²

Tây Bắc - 23.xx tỷ

Chưa bán

Căn 9/11-B1*

154 m²

Đông Nam - 26.xx tỷ

Đã bán

Căn 7/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 3a/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 21.xx tỷ

Đã bán

Căn 2/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 12/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 3a/7-B*

154 m²

Đông Nam - 21.xx tỷ

Chưa bán

Căn 7/6-C*

154 m²

Tây Bắc - 20.xx tỷ

Đã bán

Căn 8/7-B*

154 m²

Đông Nam - 20.xx tỷ

Đã bán