2,830 kết quả

Căn GSB-1406

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2306

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2406

3N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1412

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A06

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0904

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2110

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2408

2N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2404

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1406

3N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1411

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1412

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2504

2N

Tây - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2506

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1404

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1711

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2504

2N

Tây - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0906

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2407

2N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2408

2N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1404

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2104

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2407

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0912

 

2.xx tỷ

Đã bán
  • ParkView City
  • Có 20 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:02

Căn PVC-2216

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-11A16

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2906

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-816

 

2.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-2905

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2916

 

2.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn PVC-11A18

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-911

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2211

 

2.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-1711

 

2.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-916

 

2.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-2902

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2911

 

2.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-2218

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2903

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-11A11

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2918

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A05

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2217

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-11A17

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1703B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1410B

96 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2203B

79 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0910A

96 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0906B

79 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0402B

78 m²

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1906B

 

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2302B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0709B

78 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2206B

 

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2306B

79 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1402B

78 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0508B

 

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0506B

79 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0903B

79 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0703B

79 m²

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0708B

100 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0803B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1204B

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2303B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1202B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2202B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0407B

97 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1902B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/27/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/23/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/21/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/6/3A/A

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/12b/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/19/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/11/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/12/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/21/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/9/3A/A

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/11/3A/A

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/16/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/5/3A/A

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/9/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/8/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/27/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/10/3A/A

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/10/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/23/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/6/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/5/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0508

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1406

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1408

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2308

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0806

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn A2303

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0706

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn A2108

3N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2303

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2306

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1606

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0506

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn A0803

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0503

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1906

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0906

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2106

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1603

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0708

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn A1908

3N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn A2308

3N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1706

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2208

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0603

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.3205

3N - 2T - 82 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1403

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1902

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2616

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2212

2N - 2T

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2010

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.3022

3N - 2T

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2919

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1718

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.3101

3N - 2T - 96 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.0907

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn RV.0821

3N - 2T - 99 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.2423

2N - 2T

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.2310

3N - 2T - 82 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2102

 

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.0818

3N - 2T - 85 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1706

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn RV.1419

3N - 2T - 85 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1506

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1905

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P2.2714

3N - 2T - 82 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1219

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2315

2N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn RV.2402

3N - 2T - 77 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán
  • Lotus Central
  • Có 50 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:01

Căn LTC-A-11A06

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-806

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-602

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1206

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1503

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-706

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1006

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-606

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-803

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1506

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1002

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-703

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-702

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-506

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1105

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1103

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1505

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1202

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-503

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-11A03

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-806

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1406

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-11A06

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1502

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0612A

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1514

2N - 2T

2.xx tỷ

Đã bán

Căn K12A20

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn K1119

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0314

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q2714

57 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0614

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1914

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0512A

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1014

57 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn K2319

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q29V9

73 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q2514

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0412A

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q2114

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn K0720

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q16A12A

2N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1114

2N - 1T

2.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0414

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1214

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn K1519

2N - 2T

2.xx tỷ

Đã bán

Căn K1620

58 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1512A

2N - 2T

2.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0914

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-B12A05

67 m²

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1404

67 m²

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1104

67 m²

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1005

67 m²

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-308

2N

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn OWL-508

2N

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-1506

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-406

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn OWL-408

2N

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-301

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn OWL-506

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn OWL-701

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-809

2N

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-703

1N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-307

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-709

2N

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn OWL-401

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán