491 kết quả

Căn VVR-BT-23.7

620 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.11

518 m²

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.3

369 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.4

369 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.10

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.8

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-15.1

515 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.15

381 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.1

387 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.2

387 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.9

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.7

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.14

362 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.2

369 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-15.3

620 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.13

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-23.14

430 m²

15.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-15.4

516 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.33

360 m²

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-23.11

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.11

518 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.8

620 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-15.1

506 m²

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-16.9

620 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH3.14

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.8

400 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL3.2

303 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.10

400 m²

16.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-BT4.5

400 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.14

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH1.3

175 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.3

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn TT01.09

282 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT3.3

400 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.4

400 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL2.5

250 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.16

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.4

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL3.6

307 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT5.3

400 m²

19.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-SL1.3

248 m²

13.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH2.12

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL4.12

301 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH2.5

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-DL3.1

413 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.1

531 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL4.1

414 m²

18.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.2

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn ANV-LK-U-A-4

264 m²

Đông Bắc - 12.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-LK-U-B-2

264 m²

Đông Bắc - 11.xx tỷ

Đã bán

Căn ANV-DL-A-4-64

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-62

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-5-66

284 m²

Tây Nam - 15.xx tỷ

Đã bán

Căn ANV-LK-U-A-3

264 m²

Đông Bắc - 12.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-LK-Y-19

332 m²

Tây Bắc - 13.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-LK-U-B-3

264 m²

Đông Bắc - 11.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-60

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-65

324 m²

Nam - 19.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-63

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-5-69

285 m²

Tây Nam - 15.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-6-50

285 m²

Đông Nam - 15.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn ANV-DL-A-6-53

284 m²

Đông Nam - 15.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn ANV-DL-A-4-58

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-5-68

285 m²

Tây Nam - 15.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-57

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-LK-Y-22

264 m²

Đông Bắc - 11.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-59

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-5-70

285 m²

Tây Nam - 15.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-5-67

285 m²

Tây Nam - 15.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-55

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn ANV-DL-A-4-56

285 m²

Nam - 16.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG3.1

194 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG5.5

249 m²

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG2.4

175 m²

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG5.11

152 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG4.3

201 m²

17.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG4.1

212 m²

18.xx tỷ

Đã bán

Căn HHR-LKG4.2

217 m²

17.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG3.3

192 m²

15.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG5.3

218 m²

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG5.6

248 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn HHR-LKG5.8

156 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn LVK-69

194 m²

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn K26V1

3T - 416 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn 901-TM3-3

 

19.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-902-K-2101

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn 903-TM2-13

 

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn 903-TM3-2

 

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn STL-902-K-2003

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3207

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3209

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3210A

 

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1601

 

12.xx tỷ

Đã bán

Căn DL1-0601

 

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3208

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1605

 

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1615

 

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-1606

 

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3201

 

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0606

 

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0605

 

11.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2205

 

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-0615

 

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2201

 

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3204

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3206

 

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3203

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-2215

 

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3202

 

10.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3205

 

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-3215

 

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn DL1-SH08

 

Nam - 15.xx tỷ

Đã bán

Căn DL1-2206

 

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn ATF-TT7C-54

89 m²

13.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-58

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-33

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-16

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-74

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-73

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-44

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-52

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-76

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-47

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-32

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-86

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-41

127 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-59

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-71

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-75

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-26

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-63

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-68

89 m²

13.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-79

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7B-87

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-18

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7D-24

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn ATF-TT7C-50

75 m²

11.xx tỷ

Đã bán
  • The Eden Rose
  • Có 63 kết quả
  • Cập nhật: 24/06/2021 19:42

Căn EDR-R7.22

145 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R11.12B

229 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R5.12A

153 m²

12.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R10.1

157 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R12.18

218 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn EDR-R6.22

143 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R11.10

132 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R12.12A

143 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R9.6

140 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R11.11

132 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R9.12A

138 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R9.2

151 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R10.9

193 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R9.1

229 m²

17.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R11.12A

132 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R9.20

141 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R10.7

164 m²

12.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R9.18

132 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R9.19

138 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R2.11

120 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R1.11

171 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn EDR-R8.2

174 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn EDR-R9.9

145 m²

10.xx tỷ

Đã bán

Căn EDR-R6.1

145 m²

10.xx tỷ

Đã bán