3,509 kết quả

Căn FGC-HH1-812B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1402

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1405

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-804

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1704

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1414

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1714

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2205

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-805

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2204

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-802

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1712B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2214

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1705

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1702

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1412B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2202

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1404

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn GSA-1402

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2302

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A04

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0910

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A08

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2108

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A02

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2502

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0901

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A11

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A12

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2402

2N

Tây - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1407

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1408

2N

Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A10

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2102

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2403

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1410

2N

Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1409

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2201

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2501

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2202

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1402

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1408

 

1.xx tỷ

Đã bán
  • ParkView City
  • Có 60 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:02

Căn PVC-2203A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-11A14

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-1407

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2215

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-910

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-903

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-1715

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2209

 

1.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-2202

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-1712

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A09

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A01

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2908

 

1.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-2212

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-11A03A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-1415

 

1.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-812

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2907

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-914

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-1409

 

1.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-1412

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-912

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2203

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2914

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-P1.2103

2N - 2T - 78 m²

Đông Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2022

2N - 2T

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P2.2207

2N - 2T - 73 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.2814

3N - 2T

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2003

2N - 2T - 78 m²

Đông Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.3103

2N - 2T - 78 m²

Đông Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2312

 

Tây Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.0717

2N - 2T

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P2.1903

2N - 2T

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.0716

2N - 2T - 73 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.2707

2N - 2T - 73 m²

Tây Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.0712

 

Tây Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2011

2N - 2T

Tây Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2816

2N - 2T

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1-2711

2N - 2T

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2904

2N - 2T - 77 m²

Đông Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1-2706

3N - 2T

Đông Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2717

2N - 2T - 73 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.0710

3N - 2T

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2716

2N - 2T - 73 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.2117

2N - 2T

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.1208

2N - 2T

Tây Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2910

3N - 2T - 82 m²

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.3212

 

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán
  • Lotus Central
  • Có 238 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:01

Căn LTC-A-402

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-A-1110

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-11A03

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-B-1511

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-711

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-709

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-A-909

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-B-402

 

1.xx tỷ

Đã cọc

Căn LTC-B-11A01

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-701

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn LTC-B-1109

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1410

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1008

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1405

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1203A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-503A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-409

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-1412

 

1.xx tỷ

Đã cọc

Căn LTC-A-812

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-807

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-811

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1401

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-B-1008

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn LTC-A-11A08

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1603

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K2614

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q2710

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1440

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K2704

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q2643

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1607

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q16A33

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0945

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q2541

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1628

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q2744

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1943

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q2801

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q16A43

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1841

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K1406

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1903

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K2518

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K3128

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0539

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0541

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q16A32

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1208

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn CT1-C-29-02

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn CT1-A-14-06

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn CT1-C-30-02

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn CT1-A-12A-06

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP-KS-2415

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2601

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2602

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2603

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP-KS-2514

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2615

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2616

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2815

62 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2803

57 m²

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2816

59 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2614

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn ABP.KS-2802

61 m²

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán
  • Iris Garden
  • Có 307 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 14:54

Căn IRG-CT4.20.2

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.12B.9

66 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT4.19.2

66 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.3.4

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.6.4

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.16.1

66 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.22.3

66 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.15B.1

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.9.2

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.17.7

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT4.12A.2

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.12A.3

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.17.1

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT3.8.10

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT3.22.4

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT4.20.3

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT4.8.1

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT3.9.8

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT3.3.8

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT3.6.10

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT3.8.7

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn IRG-CT4.11.2

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn IRG-CT3.11.7

 

1.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn IRG-CT3.5.1

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn DGP-LK8-4

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK8-8

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK11-13

100 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn DGP-LK12-14

100 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn DGP-LK5-14

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK8-14

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK5-13

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK5-22

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK6-1

123 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn DGP-LK8-2

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK8-13

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK11-11

100 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn DGP-LK12-23

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK5-15

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK7-11

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK6-5

100 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn DGP-LK6-9

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK9-6

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK5-10

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK5-18

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK7-22

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK7-13

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK12-19

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn DGP-LK7-33

100 m²

1.xx tỷ

Chưa bán