1,560 kết quả

Căn LVV-CL10-04

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL09-01

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-17

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL12-32

105 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-03

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-14

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-02

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-BT03-02

187 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL09-15

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL10-18

126 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-12

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL09-13

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn TT08-02

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01.01

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT04-03

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT02.08

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06.09

165 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01-04

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01.08

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT03.01

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT07-01

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT02-07

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT09.09

288 m²

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT12.04

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08.06

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT03-02

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06-01

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT09.02

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1824

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn Q1535

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn Q0819

1N - 1T

9xx tr

Đã bán

Căn Q1523

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn Q0730

1N - 1T - 32 m²

9xx.92 tr

Đã bán

Căn Q0619

1N - 1T

9xx.6 tr

Đã bán

Căn Q3124

1N - 1T - 32 m²

9xx.92 tr

Đã bán

Căn Q0525

1N - 1T - 32 m²

9xx.16 tr

Đã bán

Căn Q0824

1N - 1T

9xx tr

Đã bán

Căn Q0723

1N - 1T

9xx.28 tr

Đã bán

Căn Q0621

1N - 1T - 32 m²

9xx tr

Đã bán

Căn Q2225

32 m²

9xx.52 tr

Đã bán

Căn Q2420

32 m²

9xx.52 tr

Đã bán

Căn Q2324

1N - 1T

9xx.52 tr

Đã bán

Căn Q1827

 

8xx tr

Đã bán

Căn Q1803

 

9xx tr

Đã bán

Căn Q1835

 

8xx tr

Đã bán

Căn Q1233

32 m²

9xx tr

Đã bán

Căn Q0426

1N - 1T

9xx.16 tr

Đã bán

Căn Q0634

1N - 1T

9xx tr

Đã bán

Căn Q2333

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn Q3125

1N - 1T - 32 m²

9xx.92 tr

Đã bán

Căn Q2232

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn Q1115

1N - 1T

9xx tr

Đã bán

Căn SPR-B1503

139 m²

Bắc - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1208

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-B1207

82 m²

Đông - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1809

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A1508

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A12A10

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A1501

92 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A1503

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A0910

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-B1506

139 m²

Bắc - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1701

92 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-B1406

139 m²

Bắc - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1411

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-B1807

82 m²

Đông - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-B1707

82 m²

Đông - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1210

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A1803

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-B1502

82 m²

Tây - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1805

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A2605

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A1206

92 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A1510

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A1709

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A12A11

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-31

100 m²

Đông Bắc - 1xx đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-29

100 m²

Đông Bắc - 1xx đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-34

142 m²

Đông Nam - 2xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-28

100 m²

Đông Bắc - 1xx đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-38

75 m²

Đông Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-20

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-37

75 m²

Đông Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-12A

142 m²

Đông Nam - xx2 đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-30

100 m²

Đông Bắc - 1xx đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-21

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-23

235 m²

Tây Nam - 3xx đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-25

187 m²

Đông Bắc - xx2 đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-35

75 m²

Đông Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-22

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-33

100 m²

Đông Bắc - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-15A

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-16

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-17

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-18

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-19

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-27

100 m²

Đông Bắc - 1xx đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-32

100 m²

Đông Bắc - 1xx đ

Chưa bán

Căn ATF-TT4-12B

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn ATF-TT4-15B

100 m²

Tây Nam - 1xx đ

Đã bán

Căn TMS-2401

70 m²

7xx.71 tr

Đã bán

Căn TMS-2404

70 m²

6xx.16 tr

Đã bán

Căn TMS-1319

75 m²

9xx.35 tr

Đã bán

Căn TMS-1725

88 m²

8xx.76 tr

Đã bán

Căn TMS-2704

83 m²

7xx.26 tr

Đã bán

Căn TMS-0505

70 m²

8xx.12 tr

Đã bán

Căn TMS-1317

75 m²

9xx.35 tr

Đã bán

Căn TMS-1710

88 m²

8xx.33 tr

Đã bán

Căn TMS-2803

70 m²

6xx.16 tr

Đã bán

Căn TMS-2619

75 m²

7xx.38 tr

Đã bán

Căn TMS-2808

70 m²

6xx.16 tr

Đã bán

Căn TMS-1731

88 m²

8xx.76 tr

Đã bán

Căn TMS-2115

75 m²

7xx.13 tr

Đã bán

Căn TMS-2722

99 m²

9xx.34 tr

Đã bán

Căn TMS-2809

70 m²

6xx.16 tr

Đã bán

Căn TMS-2814

70 m²

6xx.16 tr

Đã bán

Căn TMS-0506

70 m²

8xx.48 tr

Đã bán

Căn TMS-0514

70 m²

8xx.12 tr

Đã bán

Căn TMS-2603

75 m²

7xx.38 tr

Đã bán

Căn TMS-2112

75 m²

8xx.63 tr

Đã bán

Căn TMS-2805

70 m²

6xx.16 tr

Đã bán

Căn TMS-2110

75 m²

7xx.38 tr

Đã bán

Căn TMS-2306

80 m²

8xx.2 tr

Đã bán

Căn TMS-2824

70 m²

6xx.16 tr

Đã bán

Căn ITR-B3304

1N

Đông Bắc - 9xx.58 tr

Giữ chỗ

Căn ITR-B3911

2N

Đông Bắc - 9xx.76 tr

Đã bán

Căn ITR-B2014

2N

Đông Bắc - 9xx.51 tr

Đã bán

Căn ITR-B3604

1N

Tây Nam - 8xx.36 tr

Đã bán

Căn ITR-B1014

2N

Đông Bắc - 9xx.67 tr

Đã bán

Căn ITR-B3504

1N

Tây Nam - 8xx.36 tr

Đã bán

Căn ITR-B3114

2N

Đông Bắc - 9xx.21 tr

Đã bán

Căn ITR-B2012

1N

Đông Bắc - 9xx.77 tr

Đã bán

Căn ITR-B2912A

 

Đông Bắc - 9xx.97 tr

Đã bán

Căn ITR-B3914

2N

Đông Bắc - 9xx.44 tr

Đã bán

Căn ITR-B2905

 

Tây Nam - 9xx.85 tr

Đã bán

Căn ITR-B3705

 

Tây Nam - 8xx.83 tr

Đã bán

Căn ITR-B3912A

 

Đông Bắc - 9xx.75 tr

Đã bán

Căn ITR-B1705

1N

Tây Nam - 9xx.61 tr

Đã bán

Căn ITR-B3004

1N

Đông Bắc - 9xx.58 tr

Đã bán

Căn ITR-B2812A

 

Đông Bắc - 9xx.09 tr

Đã bán

Căn ITR-B3512A

1N

Tây Nam - 9xx.96 tr

Đã bán

Căn ITR-B3812A

1N

Tây Nam - 9xx.05 tr

Đã bán

Căn ITR-B3404

1N

Đông Bắc - 9xx.58 tr

Chưa bán

Căn ITR-B3704

1N

Đông Bắc - 8xx.36 tr

Chưa bán

Căn ITR-B2105

1N

Tây Nam - 8xx.51 tr

Đã bán

Căn ITR-B2412

1N

Đông Bắc - 9xx.25 tr

Đã bán

Căn ITR-B1712A

 

Đông Bắc - 9xx.6 tr

Đã bán

Căn ITR-B1712

1N

Đông Bắc - 9xx.73 tr

Đã bán

Căn HTL-S6-203

59 m²

Đông Bắc - 9xx.39 tr

Đã bán

Căn HTL-S6-403

59 m²

9xx.89 tr

Đã bán

Căn HTL-S6-204

59 m²

Đông Bắc - 9xx.11 tr

Đã bán

Căn HTL-S5-206

62 m²

Đông Bắc - 9xx.35 tr

Đã bán

Căn HTL-S6-404

59 m²

Đông Bắc - 9xx.24 tr

Đã bán

Căn HTL-S6-303

59 m²

9xx.39 tr

Đã bán

Căn HTL-S6-304

59 m²

9xx.11 tr

Đã bán

Căn HTL-S5-306

62 m²

Đông Bắc - 9xx.35 tr

Đã bán

Căn NBH-A5-13

 

6xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A7-12

86 m²

7xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A9-22

 

5xx tr

Đã bán

Căn NBH-A10-32

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-35

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A11-12

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A5-08

 

6xx tr

Đã bán

Căn NBH-A9-19

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A9-47

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A9-48

 

5xx tr

Đã bán

Căn NBH-A10-29

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-26

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-28

 

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-12

 

6xx tr

Đã bán

Căn NBH-A9-32

 

6xx tr

Đã bán

Căn NBH-A9-41

 

5xx tr

Đã bán

Căn NBH-A9-36

 

6xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A10-29

81 m²

5xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A9-1 (gốc)

 

8xx tr

Đã bán

Căn NBH-A10-14

81 m²

6xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A5-02

81 m²

7xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A5-03

81 m²

7xx tr

Chưa bán

Căn NBH-A7-19 (gốc)

97 m²

9xx tr

Đã bán

Căn NBH-A9-42

 

5xx tr

Đã bán

Căn KTT-CH0607

60 m²

Đông - 7xx.68 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH12A01

74 m²

Tây - 9xx.74 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1704

61 m²

Đông Bắc - 8xx.24 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1706

61 m²

Đông - 7xx.7 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1107

60 m²

Đông - 7xx.7 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1007

60 m²

Đông - 7xx.68 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH12A07

60 m²

Đông - 7xx.73 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH0902

74 m²

Tây - 9xx.64 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1202

74 m²

Tây - 9xx.64 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH12B08

61 m²

Đông Nam - 8xx.06 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1802

74 m²

Tây - 9xx.74 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH0407

60 m²

Đông - 7xx.7 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH12A04

61 m²

Đông Bắc - 8xx.97 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1702

74 m²

Tây - 9xx.88 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1801

74 m²

Tây - 9xx.74 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH12A01

74 m²

Tây - 8xx.08 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH0502

74 m²

Tây - 9xx.88 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH12B02

74 m²

Tây - 9xx.5 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1504

61 m²

Đông Bắc - 8xx.24 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1601

74 m²

Tây - 9xx.88 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH12B06

61 m²

Đông - 7xx.52 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1005

70 m²

Đông - 8xx.83 tr

Đã bán

Căn KTT-CH12A05

70 m²

Đông - 7xx.87 tr

Chưa bán

Căn KTT-CH1602

74 m²

Tây - 8xx.22 tr

Chưa bán