9,703 kết quả

Căn FGC-HH1-812B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1402

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1405

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-804

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1704

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1414

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1714

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2205

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-805

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2204

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-802

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1712B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2214

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1705

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1702

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1412B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2202

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1404

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn GSA-1402

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2302

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A04

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0910

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A08

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2108

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A02

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1406

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2306

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2406

3N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2502

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0901

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1412

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A06

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0904

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A11

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A12

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2110

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2402

2N

Tây - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2408

2N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1407

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1408

2N

Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A10

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2404

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0502B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn BMG-CC-2306B

79 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1105B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2301B

 

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1811B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1908B

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0510B

96 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0908B

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1903B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2302B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0708B

100 m²

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0711B

110 m²

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0906B

79 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1402B

78 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1401B

 

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1810B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0905B

107 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1107B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1205B

107 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0811B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0601A

 

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1711B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn 0605B

107 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2002B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/24/2/C1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/27/8/B1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/8/7/C1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/11/6/D1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/12/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/22/8/B1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/24/3A/B1

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/9/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/17/8/B1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/5/7/C1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/24/3/D2

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/7/6/D1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/22/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/9/6/D1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/22/6/D1

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/25/7/C1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/7/2/C1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/5/6/D1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/28/3A/B1

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/21/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/19/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/11/2/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/20/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn D1407

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C0608

3N

Tây Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1707

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B2208

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn C0507

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1703

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2306

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1601

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn C0802

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn C2302

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn C0502

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn D1401

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1906

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn C0702

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0806

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0607

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B0604

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C1602

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn C2707

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn B0702

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0401

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B0406

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0907

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C0902

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1905

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2615

2N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2805

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.1009

3N - 2T - 91 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1405

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1420

2N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1512

2N - 2T

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1911

2N - 2T

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1919

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.1411

2N - 2T - 69 m²

Tây Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.2214

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2010

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.3001

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.1401

3N - 2T - 99 m²

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-P1.3117

2N - 2T - 73 m²

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1817

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2601

3N - 2T

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1818

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2408

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1917

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.0711

2N - 2T

Tây Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2009

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2804

2N - 2T - 77 m²

Đông Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P2.2203

2N - 2T - 78 m²

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn Q0511

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q12A37

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0512

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q2544

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1824

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn K2525

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0702

1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0645

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0414

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0412A

1N - 1T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q1535

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn K2530

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q1204

32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K2412A

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn K3132

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q3105

1N - 1T

1.xx tỷ

Đã bán

Căn K3103

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0604

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q2114

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q3121

1N - 1T - 32 m²

1.xx tỷ

Đã bán

Căn Q0819

1N - 1T

9xx tr

Đã bán

Căn Q1523

1N - 1T

9xx.12 tr

Đã bán

Căn K0719

2N - 2T - 57 m²

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn Q0730

1N - 1T - 32 m²

9xx.92 tr

Đã bán

Căn GPT-901

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-902

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-904

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2108

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2305

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2715

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2402

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2418

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2705

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1102

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1103

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2709

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2702

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2411

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2310

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-12B04

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2401

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-1606

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-12A09

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-1511

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2405

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2408

 

5.xx tỷ

Chưa bán

Căn GPT-2409

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn GPT-2416

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3904

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3003

98 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B0501

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3903

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3608

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B0508

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3909

127 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B4102

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B1408

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3503

98 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn A1703

98 m²

Đông Bắc - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn B3508

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B12A07

127 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0805

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn B1209

125 m²

Tây Nam - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0810

127 m²

7.xx tỷ

Đã bán

Căn B0803

98 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0502

97 m²

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0509

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3410

127 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B3409

125 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1402

97 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn A12A03

98 m²

Đông Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B3206

125 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn B2

205 m²

Bắc - 9.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1203

139 m²

Bắc - 6.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1503

139 m²

Bắc - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1208

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A2311

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A3004

76 m²

Tây - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1106

92 m²

Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1911

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A2811

135 m²

Bắc - 7.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-B0904

67 m²

Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A12A04

76 m²

Tây - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1401

92 m²

Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1105

67 m²

Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1207

82 m²

Đông - xx1 đ

Đã bán

Căn SPR-A1809

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A3312

92 m²

Bắc - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A3303

76 m²

Tây - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B1408

85 m²

Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1508

135 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A3310

76 m²

Đông - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-B0905

67 m²

Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn SPR-A12A10

76 m²

xx2 đ

Đã bán

Căn SPR-A0906

92 m²

Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn SPR-A1501

92 m²

xx2 đ

Đã bán