12,889 kết quả

Căn LVV-CL10-12

90 m²

Đông

Chờ bán

Căn LVV-CL10-03

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-18

126 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-01

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-BT03-02

187 m²

Đông

Chờ bán

Căn LVV-CL10-17

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-02

90 m²

Đông

Chờ bán

Căn LVV-CL09-13

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-04

90 m²

Đông

Chờ bán

Căn LVV-CL09-14

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-15

90 m²

Đông

Chờ bán

Căn LVV-CL12-32

105 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn FGC-HH1-802

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1412B

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1712B

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-2214

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1704

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1404

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1714

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1414

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-2205

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-2204

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1405

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-805

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-812B

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1402

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-804

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-2202

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1705

 

 

Chờ bán

Căn FGC-HH1-1702

 

 

Chờ bán

Căn GSA-1402

2N

Đông

Đã bán

Căn GSA-2302

2N

Đông

Đã bán

Căn GSB-12A04

 

 

Đã bán

Căn GSB-0910

 

 

Đã bán

Căn GSB-12A08

 

 

Đã bán

Căn GSB-2108

 

 

Đã bán

Căn GSB-12A02

 

 

Đã bán

Căn GSB-1406

3N

Nam

Đã bán

Căn GSB-2306

3N

Nam

Đã bán

Căn GSA-2406

3N

Bắc

Đã bán

Căn GSA-2502

2N

Đông

Đã bán

Căn GSB-0901

 

 

Đã bán

Căn GSB-1412

 

 

Đã bán

Căn GSB-12A06

 

 

Đã bán

Căn GSB-0904

 

 

Đã bán

Căn GSB-12A11

 

 

Đã bán

Căn GSB-12A12

 

 

Đã bán

Căn GSB-2110

 

 

Đã bán

Căn GSB-2402

2N

Tây

Đã bán

Căn GSB-2408

2N

Bắc

Đã bán

Căn GSA-1407

 

 

Đã bán

Căn GSA-1408

2N

Nam

Đã bán

Căn GSB-12A10

 

 

Đã bán

Căn GSB-2404

 

 

Đã bán
  • ParkView City
  • Có 81 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:03

Căn PVC-2907

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2913

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2918

 

 

Chờ bán

Căn PVC-1412

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2905

 

 

Đã bán

Căn PVC-2901

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2910

 

 

Chờ bán

Căn PVC-1407

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2210

 

 

Chờ bán

Căn PVC-816

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2906

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2912

 

 

Chờ bán

Căn PVC-814

 

 

Chờ bán

Căn PVC-910

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2202

 

 

Đã bán

Căn PVC-1710

 

 

Chờ bán

Căn PVC-11A08

 

 

Đã bán

Căn PVC-909

 

 

Chờ bán

Căn PVC-11A09

 

 

Chờ bán

Căn PVC-813

 

 

Chờ bán

Căn PVC-812

 

 

Chờ bán

Căn PVC-2903A

 

 

Đã bán

Căn PVC-11A06

 

 

Chờ bán

Căn PVC-11A05

 

 

Đã bán

Căn VVR-BT-08.8

350 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-16.9

620 m²

 

Chờ bán

Căn VVR-BT-19.13

281 m²

 

Chờ bán

Căn VVR-BT-06.1

387 m²

 

Chờ bán

Căn VVR-BT-06.21

249 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-06.8

368 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-20.2

298 m²

 

Chờ bán

Căn VVR-BT-20.8

299 m²

 

Chờ bán

Căn VVR-BT-02.4

347 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-16.10

620 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-23.19

320 m²

 

Chờ bán

Căn VVR-BT-11.12

314 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-18.5

330 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-08.3

334 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-18.12

330 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-07.10

292 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-08.5

334 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-08.9

348 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-19.1

282 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-11.1

311 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-10.3

272 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-02.9

380 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-15.1

515 m²

 

Đã bán

Căn VVR-BT-07.13

300 m²

 

Đã bán

Căn CHA-SH3.17

175 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-SH2.12

175 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-BT4.10

400 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-SH3.4

175 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-BT2.1

531 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT2.10

608 m²

 

Đã bán

Căn CHA-SH3.9

175 m²

 

Đã bán

Căn CHA-SH3.5

175 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-BT1.3

315 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-SH3.14

175 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-SH4.10

204 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT2.15

400 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT2.18

482 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT3.4

400 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT4.2

400 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-BT4.4

400 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-BT4.12

553 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-DL3.1

413 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT3.3

400 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT4.1

441 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-BT4.3

400 m²

 

Đã bán

Căn CHA-BT4.5

400 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-BT4.9

400 m²

 

Chờ bán

Căn CHA-SH3.23

175 m²

 

Đã bán

Căn BMG-CC-1205B

107 m²

 

Đã bán

Căn BMG-CC-1407B

 

Đông Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-1901B

 

Đông Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-0504B

 

Đông Bắc

Đã bán

Căn BMG-CC-0710B

96 m²

Tây Nam

Đã bán

Căn BMG-CC-0907B

 

Đông Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-2009B

 

Tây Bắc

Đã bán

Căn BMG-CC-2207B

 

Đông Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-1705B

107 m²

Đông Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-0409B

78 m²

Tây Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-2211B

 

Tây Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-2303B

 

Đông Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-2309B

 

Tây Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-1802B

 

Đông Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-1906B

 

Đông Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-0705B

107 m²

Đông Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-0408B

100 m²

Tây Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-1105B

 

Đông Nam

Đã bán

Căn BMG-CC-1111B

 

Tây Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-0703B

79 m²

Đông Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-0411B

110 m²

Tây Nam

Chờ bán

Căn BMG-CC-1404B

100 m²

 

Đã bán

Căn BMG-CC-2002B

 

Đông Bắc

Chờ bán

Căn BMG-CC-0808B

 

Tây Bắc

Chờ bán

Căn PCT-PK/T1/10/3A/A

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/5/9/E

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/18/3/D2

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/15/7/D2

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/5/C2

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/12B/2/C1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/12/7/C1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/12B/6/C1

 

 

Chờ bán

Căn PCT-PK/T2/9/5/D2(M)

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/11/7/C1

 

 

Chờ bán

Căn PCT-PK/T2/19/8/C1(M)

 

 

Chờ bán

Căn PCT-PK/T2/12/3A/B1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/18/3A/B1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/24/2/C1

 

 

Chờ bán

Căn PCT-PK/T2/25/3A/B1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/26/3/D2

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/11/2/B1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/22/3/D2

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/15/3/B1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/19/3A/B1

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/15/3A/D2(M)

 

 

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/28/3A/B1

 

 

Chờ bán

Căn PCT-PK/T2/24/3A/B1

 

 

Chờ bán

Căn PCT-PK/T2/10/3A/B1

 

 

Đã bán

Căn D1407

3N

Tây Nam

Đã bán

Căn C0608

3N

Tây Bắc

Chờ bán

Căn B1707

3N

Tây Nam

Đã bán

Căn B2208

3N

Đông Bắc

Đã bán

Căn C0507

3N

Đông Nam

Đã bán

Căn B1703

2N

Tây Bắc

Đã bán

Căn B2306

2N

Tây Nam

Đã bán

Căn B1601

3N

Tây Nam

Chờ bán

Căn C0802

3N

Tây Nam

Đã bán

Căn C2302

3N

Tây Nam

Đã bán

Căn C0502

3N

Tây Nam

Chờ bán

Căn D1401

3N

Tây Bắc

Đã bán

Căn B1906

2N

Tây Nam

Đã bán

Căn C0702

3N

Tây Nam

Chờ bán

Căn B0806

2N

Tây Nam

Đã bán

Căn B0607

3N

Tây Nam

Đã bán

Căn B0604

3N

Tây Bắc

Đã bán

Căn C1602

3N

Tây Nam

Chờ bán

Căn C2707

3N

Đông Nam

Giữ chỗ

Căn B0702

3N

Tây Bắc

Chờ bán

Căn B0401

3N

Tây Nam

Đã bán

Căn B0406

2N

Tây Nam

Đã bán

Căn B0907

3N

Tây Nam

Đã bán

Căn C0902

3N

Tây Nam

Chờ bán

Căn ERP-P2.2204

2N - 2T - 77 m²

Tây Bắc

Chưa mở

Căn ERP-RV.1810

3N - 2T

Đông Nam

Chưa mở

Căn ERP-P2.2316

2N - 2T - 73 m²

Tây Nam

Chưa mở

Căn ERP-RV.2804

2N - 2T

Đông Nam

Chưa mở

Căn ERP-P2.2910

3N - 2T - 82 m²

Đông Nam

Chưa mở

Căn ERP-RV.3008

3N - 2T

Đông Nam

Chưa mở

Căn ERP-P2.3010

3N - 2T - 82 m²

Đông Nam

Chưa mở

Căn ERP-RV.1116

3N - 2T

Tây Bắc

Chưa mở

Căn RV.0812

2N - 2T - 69 m²

Tây Nam

Chờ bán

Căn ERP-RV.1121

3N - 2T

Tây Bắc

Chưa mở

Căn RV.0819

3N - 2T - 85 m²

Tây Bắc

Chờ bán

Căn ERP-RV.1723

2N - 2T

Đông Bắc

Chưa mở

Căn RV.0822

2N - 2T - 69 m²

Đông Bắc

Chờ bán

Căn ERP-RV.2315

2N - 2T

Tây Bắc

Chưa mở

Căn RV.1020

3N - 2T - 77 m²

Tây Bắc

Chờ bán

Căn ERP-RV.2419

3N - 2T

Tây Bắc

Chưa mở

Căn RV.1408

3N - 2T - 85 m²

Đông Nam

Chờ bán

Căn ERP-RV.1712

2N - 2T

Tây Nam

Đã bán

Căn RV.1419

3N - 2T - 85 m²

Tây Bắc

Chờ bán

Căn ERP-P1.2704

2N - 2T - 77 m²

Đông Nam

Chưa mở

Căn RV.2404

2N - 2T - 63 m²

Đông Nam

Chờ bán

Căn ERP-RV.1822

2N - 2T

Đông Bắc

Chưa mở

Căn ERP-P1-3208

2N - 2T

Tây Nam

Đã bán

Căn ERP-RV.1112

2N - 2T

Tây Nam

Chưa mở