13,032 kết quả

Căn LVV-CL12-32

105 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-17

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-03

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-15

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL09-02

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-12

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL09-14

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL10-04

90 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-BT03-02

187 m²

Đông

Chưa bán

Căn LVV-CL10-18

126 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-01

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn LVV-CL09-13

90 m²

Đông

Giữ chỗ

Căn FGC-HH1-812B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1402

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1405

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-804

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1704

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1414

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1714

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2205

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-805

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2204

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-802

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1712B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2214

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1705

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1702

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1412B

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-2202

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn FGC-HH1-1404

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn GSA-1402

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2302

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A04

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0910

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A08

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2108

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A02

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1406

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2306

3N

Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2406

3N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-2502

2N

Đông - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0901

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-1412

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A06

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-0904

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A11

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A12

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2110

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2402

2N

Tây - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2408

2N

Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1407

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSA-1408

2N

Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-12A10

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn GSB-2404

 

2.xx tỷ

Đã bán
  • ParkView City
  • Có 81 kết quả
  • Cập nhật: 06/07/2021 15:02

Căn PVC-912

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2918

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-901

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2910

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2218

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2213

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2908

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A10

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-1414

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-11A12

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2211

 

2.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-1412

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2902

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2911

 

2.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn PVC-11A07

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-1712

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2209

 

1.xx tỷ

Đã cọc

Căn PVC-2909

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-814

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2914

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn PVC-2903A

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-2203

 

1.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-11A05

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PVC-11A09

 

1.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-17.12

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-20.13

359 m²

8.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-17.9

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-11.4

311 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-08.7

350 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-17.15

258 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.3

369 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-02.1

350 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-23.11

378 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-01.8

380 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-07.16

311 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-14.3

260 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.8

620 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-22.1

313 m²

9.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-07.11

312 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-22.16

267 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-06.21

249 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-20.1

298 m²

6.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-22.2

267 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-23.33

360 m²

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-06.18

269 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-16.2

369 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn VVR-BT-14.5

260 m²

5.xx tỷ

Đã bán

Căn VVR-BT-01.4

364 m²

4.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT4.12

553 m²

19.xx tỷ

Đã cọc

Căn CHA-BT1.3

315 m²

16.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01-04

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT09.03

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT02.01

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01.08

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT01.09

282 m²

12.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT06-06

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT03-03

150 m²

7.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT02-07

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-SH2.17

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT08.06

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT12.04

150 m²

6.xx tỷ

Chưa bán

Căn TT09.09

288 m²

13.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-SH3.6

175 m²

14.xx tỷ

Chưa bán

Căn CHA-BT2.9

608 m²

22.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SL1.2

251 m²

13.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT2.17

400 m²

16.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-BT5.2

400 m²

19.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH2.1

175 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL3.4

302 m²

15.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-DL2.12A

250 m²

11.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH4.3

202 m²

14.xx tỷ

Đã bán

Căn CHA-SH3.24

234 m²

18.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2303B

 

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0401B

111 m²

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1702B

78 m²

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0810B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0610A

 

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0605A

 

Đông Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2006B

79 m²

2.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-1805B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2310B

96 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2007B

97 m²

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0404B

100 m²

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0405A

 

Đông Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0703B

79 m²

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1411B

 

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1207B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1809B

 

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1109B

 

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1209B

 

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0808B

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-0609A

 

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-2309B

 

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn BMG-CC-1905B

 

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-2010B

96 m²

3.xx tỷ

Đã bán

Căn BMG-CC-0504B

 

Đông Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/24/2/C1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/12/7/C1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/23/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/7/8/C1(M)

 

3.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/25/3A/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/17/6/B2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/16/6/B2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/9/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/15/3A/D2(M)

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/27/3A/A

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/6/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/21/8/B1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/11/3A/A

 

2.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/15/6/C1

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/18/2/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/16/5/C2

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/12A/3/B1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/11/7/C1

 

4.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T1/8/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/5/7/C1

 

3.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/27/3/A(M)

 

2.xx tỷ

Chưa bán

Căn PCT-PK/T2/30/2/H2

 

7.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T2/11/8/C1(M)

 

4.xx tỷ

Đã bán

Căn PCT-PK/T1/6/9/E

 

5.xx tỷ

Đã bán

Căn D1407

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C0608

3N

Tây Bắc - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B1707

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B2208

3N

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn C0507

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1703

2N

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B2306

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B1601

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn C0802

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn C2302

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Đã bán

Căn C0502

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn D1401

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B1906

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn C0702

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0806

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0607

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B0604

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C1602

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn C2707

3N

Đông Nam - 3.xx tỷ

Giữ chỗ

Căn B0702

3N

Tây Bắc - 3.xx tỷ

Chưa bán

Căn B0401

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn B0406

2N

Tây Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn B0907

3N

Tây Nam - 3.xx tỷ

Đã bán

Căn C0902

3N

Tây Nam - 4.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.3014

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1-2008

2N - 2T

Tây Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1502

 

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1617

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1506

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.3004

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.2117

2N - 2T

Đông Bắc - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-P1.2910

3N - 2T - 82 m²

Tây Bắc - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.1902

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1623

2N - 2T

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.0707

2N - 2T

Đông Nam - 1.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.1421

3N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-P1.2103

2N - 2T - 78 m²

Đông Nam - 1.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2123

2N - 2T

Đông Bắc - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2702

2N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn RV.0803

3N - 2T - 85 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.2910

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.0710

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2003

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Đã bán

Căn ERP-RV.2710

3N - 2T

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn RV.0802

3N - 2T - 77 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn RV.0805

2N - 2T - 71 m²

Đông Nam - 2.xx tỷ

Chưa bán

Căn ERP-RV.1411

2N - 2T

Tây Nam - 2.xx tỷ

Chưa mở bán

Căn ERP-RV.2715

2N - 2T

Tây Bắc - 2.xx tỷ

Chưa mở bán