Các Luật mới tác động đến lĩnh vực xây dựng - bất động sản

Từ 1/1/2021, nhiều bộ Luật mới đã được sửa đổi, bổ sung có liên quan trực tiếp đến sự phát triển của doanh nghiệp và thị trường xây dựng - bất động sản. Cùng chúng tôi điểm những quy định mới nổi bật của các bộ luật này.

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, sẽ bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; thêm đối tượng không được thành lập doanh nghiệp; rút ngắn thời gian báo trước khi tạm ngừng kinh doanh từ 2021; thay đổi khái niệm doanh nghiệp nhà nước.

Luật Xây dựng sửa đổi 2020, quy định về 9 loại công trình được miễn giấy phép xây dựng; rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng xuống còn 20 ngày; xây nhà ở tại nông thôn dưới 7 tầng không phải xin giấy phép xây dựng; quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng được sửa đổi; các điểm mới quy định về cấp giấy phép xây dựng...

Tiếp đó là luật Đầu tư 2020 có những nội dung mới đáng chú ý: Bổ sung nhiều ngành, nghề ưu đãi đầu tư; Thêm hình thức ưu đãi đầu tư; ban hành danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với NĐT nước ngoài; Còn 4 trường hợp nhà đầu tư không phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư.

Luật đầu tư công có điểm đáng chú ý là từ năm 2021 dừng triển khai dự án mới áp dụng hợp đồng BT, quy định về việc lựa chọn nhà đầu tư công. Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư đã quy định rõ việc lựa chọn nhà đầu tư. Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong đầu tư theo phương thức PPP như sau: Đấu thầu rộng rãi; Đàm phán cạnh tranh; Chỉ định nhà đầu tư; Lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt.

Đối với Luật chứng khoán có một số quy định mới nổi bật: Thành lập Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam. Theo quy định tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật này và Luật Doanh nghiệp, do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam gồm: Thành viên lưu ký là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên lưu ký; Thành viên bù trừ là công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và được Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chấp thuận trở thành thành viên bù trừ.

Đồng thời, bổ sung hành vi bị cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán: Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Hành vi cho người khác mượn tài khoản để giao dịch chứng khoán, đứng tên sở hữu chứng khoán hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá chứng khoán. Luật chứng khoản cũng quy định rõ việc phải niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn sau khi kết thúc đợt chào bán và công ty đại chúng chỉ được chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng nếu có lãi.

Nguồn: Kinh tế Đô thị