The K - Park

- Hỗ trợ lãi suất 0%/năm trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng tối đa không muộn hơn 31/10/2018.

- Khoản vay được hỗ trợ: tối đa 50% Giá trị căn hộ.

- Ân hạn nợ gốc trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

- Hồ sơ vay với Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

- Miễn phí trả nợ trước hạn tại thời điểm kết thúc thời gian được hỗ trợ lãi suất (theo điều kiện của Ngân Hàng).

Tính vay ngân hàng

Thanh toán theo dư nợ giảm dần
Thanh toán đều hàng tháng

kết quả

Tiền trả trước:

Tiền vay ngân hàng:

Tiền lãi vay:

Tổng tiền:

Thanh toán tháng đầu