The Eden Rose

The Eden Rose - Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/10/2018

The Eden Rose - Cập nhật tiến độ dự án ngày 25/10/2018   Hình ảnh thực tế về tiện ích và hạ tầng tại dự án:  

TheEdenRose_Tiendo_25 (1)

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (2)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (3)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (4)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (5)

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (6)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (7)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (8)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (10)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (11)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (13)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (14)

 

 

TheEdenRose_Tiendo_25 (16)

Tiến độ xây dựng dự án The Eden Rose - update ngày 10/10/2018   Hình ảnh cập nhật  

TheEdenRose_tiendo_T10 (1)

 

 

TheEdenRose_tiendo_T10 (2)

 

 

TheEdenRose_tiendo_T10 (3)

 

 

TheEdenRose_tiendo_T10 (4)