Monarchy Đà Nẵng

Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (DHI)

Sơ lược về Chủ đầu tư

Công ty Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng  là một Doanh nghiệp Nhà nước được thành lập theo Quyết định số: 3160/ QĐ – UB ngày 05 tháng 11 năm 1992 của UBND tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng.

Năm 1997, sau khi chia tách đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Công ty được chuyển sang Sở Địa chính Nhà đất thành phố Đà Nẵng nay là Sở tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng quản lý theo Quyết định số 177/QĐ-UB ngày 27 tháng 01 năm 1997 của Ủy ban Nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng.

Công ty thực hiện cổ phần hóa theo quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 26/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp, đổi mới các công ty Nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2007-2010.

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN) chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 31 tháng 03 năm 2010 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0400101323 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TP Đà Nẵng cấp.

Năm 2014, NDN đã trả cổ tức 2013 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ từ 115.467.200.000 VNĐ lên 161.652.720.000 VNĐ

Năm 2015, NDN phát hành cổ phiếu thành công cho cổ đông hiện hữu, điều chỉnh vốn điều lệ lên 323.305.440.000 VNĐ

Năm 2016, bán ưu đãi cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên 421.369.940.000 VNĐ

Ngày 2/7/2018, NDN báo cáo kết quả trả cổ tức 2017 bằng cổ phiếu, nâng số lượng cổ phiếu hiện hữu lên 47.932.398 cổ phiếu, trong đó:

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 44.432.398 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu quỹ là 3.500.000 cổ phiếu

Thư gửi tới chủ đầu tư