The Emerald Mỹ Đình

Lễ mở bán dự án The Emerald

Ngày 21.10.2017, Lễ mở bán dự án The Emerald được tổ chức tại Tầng 10, Sale Center, Tòa nhà Sông Đà, Mỹ Đình.

the-emerald-19102017