The K Park

– Hỗ trợ lãi suất 0%/năm trong 12 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên nhưng tối đa không muộn hơn 31/10/2018.

– Khoản vay được hỗ trợ: tối đa 50% Giá trị căn hộ.

– Ân hạn nợ gốc trong thời gian được hỗ trợ lãi suất.

– Hồ sơ vay với Ngân hàng do Chủ đầu tư chỉ định.

– Miễn phí trả nợ trước hạn tại thời điểm kết thúc thời gian được hỗ trợ lãi suất (theo điều kiện của Ngân Hàng).

 Tính lãi suất vay vốn

Cho phép bạn tính toán dòng tiền trả nợ khi vay vốn một số tiền theo phương thức trả nợ, lãi suất và thời gian nhất định

Số tiền vay
Thời gian vay
Ngày bắt đầu
Lãi suất (%)
/
Hình thức trả
Liên hệ tư vấn