ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỦA
NHÂN SỰ THAM GIA CYBER AGENT
1
MÃ TRƯỞNG nhóm
2
thông tin cá nhân
3
kinh nghiệm làm việc
1. điền mã trưởng nhóm
Anh/Chị vui lòng cung cấp mã Trưởng nhóm quản lý hoặc giới thiệu Anh/Chị vào hệ thống (nếu có)
2. THÔNG TIN CỦA NHÂN SỰ
THAM GIA CYBER AGENT
Ngày sinh
3. nơi làm việc hiện tại và
kinh nghiệm trong ngành BĐS